Je krijgt een aantal belastingsvoordelen als je kinderen hebt: het belastingvrij minimum verhoogt, je kunt een aantal uitgaven aftrekken van de belastingen en je krijg een voordeel op je loon, je onroerende voorheffing en je hypothecaire lening.

Heb je vragen, contacteer dan de FOD Financiën (contactcenter: 0257/257 57).

Kinderen ten laste

Heb je kinderen fiscaal ten laste, dan verhoogt het belastingvrij minimum.  Met één kind ten laste, wordt dit verhoogd met 1.490 euro, met twee kinderen ten laste 3.820 euro, met drie kinderen 8.570 euro, met vier kinderen 13.860 euro en per kind boven het vierde 5.290 euro (aanslagjaar 2014).  Kinderen met een handicap tellen dubbel bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Voorwaarden:

  • De kinderen moeten deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.  Een kind die ingeschreven is in het bevolkingsregister van 2 januari t.e.m. 31 december, wordt dus als ten laste beschouwd in het volgende aanslagjaar.  Valt de geboorte op 1 januari, dan is het kind ten laste in hetzelfde aanslagjaar.
  • Het kind mag zelf een maximum van 3.070 euro (inkomsten 2013) verdienen, bijvoorbeeld door een vakantiejob.

Gehuwde ouders of ouders die wettelijk samenwonen

Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden die een gemeenschappelijke aanslag krijgen, wordt de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste aangerekend bij de persoon met het hoogste inkomen.

Alleenstaande ouders of ouders die feitelijk samenwonen

Samenwonenden die samen een kind hebben, kunnen kiezen bij welke partner ze het kind fiscaal ten laste brengen.  Dit is het meest voordelig bij de partner die het meeste verdient.
Bovendien krijgen alleenstaanden, en dus ook feitelijk samenwonenden, die één of meer kinderen ten laste hebben een verhoging van de belastingvrije som van 1.490 euro.
Kinderen van alleenstaanden mogen meer verdienen om nog als fiscaal ten laste te worden beschouwd: dat is 4.440 euro.

Gescheiden?

Ben je gescheiden en heb je gekozen voor co-ouderschap, dan blijft het kind in principe fiscaal ten laste van de ouder bij wie het kind op 1 januari van het aanslagjaar officieel woont.  Ouders kunnen daarvan afwijken door ‘fiscaal co-ouderschap’, in een overeenkomst die goedgekeurd wordt door de rechter.  In dat geval wordt de belastingvrije som over de beide ouders verdeeld.  Die regeling is voordelig, omdat elk van de ouders ook nog eens een verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaanden krijgen.  De verdeling van de belastingvrije som kan niet wanneer één van de ouders ouderhoudsgeld betaalt.

Aftrekbare uitgaven i.v.m. kinderen

Kosten voor kinderopvang

Je kan de 45% van de uitgaven voor kinderopvang inbrengen, met een maximum van 11,20 euro per dag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het kind is jonger dan 12 jaar op het moment van de opvang.
    Voor kinderen met een zware handicap geldt de leeftijd van 18 jaar.
  • Het kind is fiscaal ten laste.
  • Je kunt bewijzen dat je de kosten aan een bepaalde dienst betaald hebt.
  • De opvang vindt plaats buiten de normale schooluren of je kind gaat nog niet naar de kleuterschool.  Ook initiatieven van het jeugdwerk worden als opvang beschouwd.
  • De kinderbijslag van kinderen jonger dan 12 jaar die verblijven in een instelling, wordt voor een deel aan die instelling betaald.  Ouders kunnen die 'verloren' kinderbijslag inbrengen als kost voor kinderopvang.

Er bestaat echter nog een andere mogelijkheid voor kinderen jonger dan 3 jaar.  Sta je zelf in voor de opvang van de kinderen, of worden ze opgevangen door een familielid of een babysit, dan heb je recht op een verhoging van de belastingvrije som (550 euro voor het aanslagjaar 2014).  Ook als de kosten voor de kinderopvang erg laag liggen, is het mogelijk dat dit je voordeliger uitkomt.

Woon je feitelijk samen, dan krijg je de belastingaftrek bij de ouder die het kind ten laste heeft.  Ben je gescheiden, dan kun je elk je deel van de kosten van de kinderopvang inbrengen.

Onderhoudsplicht

Betaal je alimentatie, dan mag je 80% van de kosten van het alimentatiegeld aftrekken van je nettobelastbaar inkomen.
Je moet kunnen bewijzen dat je het bedrag betaald hebt, bijvoorbeeld aan de hand van rekeninguittreksels.

Andere belastingvoordelen

Loon

Op het loon van werknemers wordt er maandelijks bedrijfsvoorheffing ingehouden.  Het bedrag is wettelijk vastgelegd.  Bij de jaarlijkse afrekening van de belastingen wordt rekening gehouden met wat al betaald is via de maandelijkse bijdragen.  De verhoging van het belastingvrije minimum voor kinderen ten laste wordt verrekend in een vermindering van de bedrijfsvoorheffing (van één partner).  Zo houden gezinnen met kinderen maandelijks meer van hun loon over.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is de belasting op het kadastraal inkomen van een woning of grond.  Iedere eigenaar moet dit betalen.  Heb je minstens 2 kinderen, dan krijg je een vermindering van onroerende voorheffing.  Als eigenaar moet je dit niet zelf aanvragen; het wordt automatisch verrekend.  Maar ook huurders kunnen van deze regeling profiteren, hoewel ze zelf de belasting niet moeten betalen.  Als huurder moet je wel éénmalig een aanvraag indienen.  Dat doe je met een formulier, dat je kunt aanvragen bij het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.  De eigenaar krijgt dan de vermindering en die mag je één keer per jaar van de huurprijs aftrekken.
Meer info vind je op www.onroerendevoorheffing.be.

Hypothecaire lening

Ga je een hypothecaire lening aan wanneer je al drie kinderen hebt, dan kun je van een hogere belastingaftrek voor ‘de eigen en enige woning’ genieten gedurende een periode van 10 jaar.

 

Laatst aangepast (donderdag 30 januari 2014 19:07)