Zwanger en werken

Vanaf het moment dat je je werkgever op de hoogte hebt gebracht van je zwangerschap, word je beschermd tegen ontslag, beschermd op het werk (bijvoorbeeld indien je lichamelijke arbeid verricht of gevaarlijke taken moet uitvoeren) en kun je verlof krijgen voor onderzoeken. Je hebt er dus alle belang bij om de werkgever zo vroeg mogelijk te verwittigen. Dit bij voorkeur via een medisch attest. Zorg ervoor dat je een bewijs van de inkennisname hebt, door een aangetekende brief of een bevestiging van ontvangst. Je moet je werkgever ten laatste 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum inlichten. Informeer je bij je personeelsdienst, vakbond of ziekenfonds.

Alle informatie over moederschapsbescherming kan je ook nalezen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg.

Bescherming tegen ontslag

Als je zwanger bent, mag je niet ontslagen worden vanaf het moment dat je je werkgever op de hoogte hebt gesteld van de zwangerschap tot 1 maand na het einde van het postnataal verlof. Je werkgever kan je wel ontslaan om dringende redenen of om redenen die niets te maken hebben met de zwangerschap, zoals een herstructurering van het bedrijf of onaanvaardbaar gedrag, zoals diefstal. Als je werkgever je toch ontslaat zonder grondige reden, moet hij een vergoeding betalen die gelijk staat aan een brutoloon van zes maanden en riskeert hij strafrechtelijke sancties omwille van discriminatie.

Bescherming op de werkvloer

Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor zwangere werkneemsters of voor werkneemsters die borstvoeding geven: werkomstandigheden zoals schokken en trillingen, lawaai, extreme temperaturen, straling, contact met gevaarlijke biologische en chemische stoffen, een zware lichamelijke belasting of met een gevaar voor agressie. De arbeidsgeneesheer oordeelt of het werk geschikt is voor een zwangere vrouw of niet. Indien mogelijk, moet de werkgever je tijdelijk een andere functie toewijzen in dezelfde onderneming. Als dit geen optie is, heb je recht op een uitkering van het ziekenfonds als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Daarvoor is een attest van de bedrijfsarts en van de werkgever nodig. De uitkering bedraagt 60% van het brutoloon.

Zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven kunnen niet verplicht worden tijdens de laatste acht weken voor de bevalling nachtwerk te verrichten (tussen 20u en 6u). Bij het tonen van een medisch attest kan dit uitgebreid worden naar andere periodes tijdens de zwangerschap en vier weken na het moederschapsverlof. Je wordt dan overgeplaatst naar de dagploeg of tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard.

Ook als je zelf werkt in de kinderopvang, loop je mogelijk (verhoogde) risico's. Neem dan zeker contact op met je behandelend arts of met de arbeidsgeneeskundige dienst. Kind & Gezin informeert je hierover.

Zwangere vrouwen mogen geen overuren doen. Uitzonderingen bestaan voor bepaalde functies.

Verlof voor prenatale consultaties

Wanneer het onmogelijk is de prenatale onderzoeken te laten uitvoeren buiten de werkuren, mag je afwezig zijn op het werk gedurende de tijd die ervoor nodig is.  Je krijgt je loon tijdens deze uren verder uitbetaald.  Je moet je werkgever op voorhand verwittigen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen